główna zawartość strony

Obiady zapewnia Karczma w Miłosnej.

Cena obiadu 7 zł 50 gr. W tygodniu wydawane są dwie zupy z wkładką oraz trzy drugie dania (w tym jedno danie rybne).

Chęć korzystania z pełnopłatnych obiadów rodzice (opiekunowie) zgłaszają do Kierownika świetlicy.

Możliwość korzystania z obiadów dofinansowywanych mają dzieci, których rodzice w określonym terminie 2 razy w roku tj. w lipcu i grudniu w MOPS złożą stosowne dokumenty i zaświadczenia. Po otrzymaniu decyzji dzieci będą mogły korzystać z obiadów w naszej szkole.

MENU W OKRESIE 4.12.2023 - 8.12.2023

DZIEŃ POSIŁEK WKŁADKA PIECZYWO ALERGENTY KALORYCZNOŚĆ
Poniedziałek Zupa zalewajka z ziemiakami Kiełbasa wędzona TAK Seler, gluten jaja 1020 kcal
Wtorek Drobiowy panierowany, ziemniaki z wody, surówka - - Seler, gluten jaja 1050 kcal
Środa Zupa pieczarkowa Berlinki 2 szt TAK Seler, gluten jaja 990 kcal
Czwartek Guasz z warzywami, kasza perłowa, surówka - - Seler, gluten, jaja 1070 kcal
Piątek Paluszki rybne, ziemniaki, surówka - - Seler, gluten, jaja 997 kcal

Regulamin korzystania z  gorącego posiłku

§ 1

 Postanowienia ogólne

 Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

 1. Korzystanie z ciepłego posiłku jest odpłatne i dobrowolne.
 2. Żywienie prowadzone jest w  formie cateringu. Gorącym posiłkiem jest zupa z wkładką lub drugie danie.
 3. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach od 11:30 do 13:00.
 4. Miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez firmę cateringową jest jadalnia.
 5. Za stan techniczny pomieszczenia odpowiada dyrektor szkoły.
 6. Za wydanie posiłków i czystość pomieszczenia odpowiada wyznaczony pracownik obsługi.
 7. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na posiłek i jadalni odpowiada wyznaczony nauczyciel świetlicy.
 8. Za jadłospis odpowiada firma cateringowa. która  dostarczana go w ostatnim dniu wydawania posiłku poprzedzającym  tydzień, którego jadłospis dotyczy.
 9. Jadłospis jest dostępny w miejscu wydawania posiłku          

 

§ 2

 Osoby uprawnione do korzystania z gorącego posiłku w szkole

 1. Uprawnionymi do korzystania z gorącego posiłku są uczniowie szkoły.
 2. Podstawą korzystania z posiłków przez ucznia jest :
 • zakwalifikowanie ucznia przez MGOPS do dożywiania;
 • złożenie przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia deklaracji korzystania z gorącego posiłku w postaci oświadczenia rodzica najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego skorzystanie z posiłku (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 1. Rezygnacja ze spożywania gorącego posiłku następuje na podstawie oświadczenia o rezygnacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 3

Zasady odpłatności za gorący posiłek

 1. Opłata dzienna za gorący posiłek wydawany uczniom stanowi równowartość kosztu zakupu produktów spożywczych zużytych do przygotowania posiłku, tzw. „wsad do kotła”. Stawka wysokości opłat za posiłek określana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Opłaty za posiłki ponoszą rodzice uczniów.
 3. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłki ustalana jest jako iloczyn opłaty dziennej oraz ilości dni, w których uczeń korzystał z posiłków.
 4. Miesięczne opłaty za posiłki należy wnosić do 10 – tego każdego miesiąca  następującego po miesiącu, w którym uczeń korzystał z posiłków, przelewem na rachunek bankowy szkoły  92 9023 0006 0000 3391 2000 0010 Łódzki Bank Spółdzielczy Oddział w Krośniewicach, wskazując imię i nazwisko ucznia oraz klasę, którego wpłata dotyczy.
 5. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.

 § 4

Informacja o czasowej niezdolności ucznia

Rodzic ucznia jest zobowiązany zgłosić nieobecność ucznia w szkole z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn telefonicznie do sekretariatu lub świetlicy szkolnej najpóźniej do godz.13.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia.

 1. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia w szkole w sposób określony w ust. 1 opłata za posiłek będzie naliczana.
 2. W przypadku nieobecności ucznia istnieje możliwość odebrania zakupionego posiłku.

§ 5

Zasady zachowania w jadalni

 1. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.
 2. Podczas wydawania posiłków w pomieszczeniu mogą przebywać, oprócz obsługi jadalni, osób dyżurujących , wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 3. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają pomieszczenie.
 4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego, osoby wydającej posiłki lub innego upoważnionego pracownika szkoły

§ 6

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

 1. zachowania czystości , a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 2. kulturalnego spożywania posiłków,
 3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 4. kulturalnego odnoszenia się do pozostałych osób przebywających w jadalni,
 5. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 § 7

 1. Zabrania się w jadalni:
 • pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców
 • wnoszenia do jadalni własnych naczyń i sztućców,
 • popychania, szarpania, biegania,
 • niszczenia mienia szkoły i wyposażenia jadalni,
 • korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefonów, tabletów, laptopów, itp.
 1. W przypadku nierespektowania powyższych zakazów wyznaczony nauczyciel świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.

 

 § 8

Postanowienia końcowe

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją jadalni decyduje Dyrektor szkoły.

Nasza szkoła bierze udział w programach objętych dotacjami Unii Europejskiej „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

Rodzice na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym podpisują zgodę na udział w w/w programach.

Zgody są dostępne u wychowawców klas.