główna zawartość strony

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 17 oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO - informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 17, tel. 24 2523027, reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się wysyłając, e-mail poczta elektroniczną na adres: odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  • dane osobowe – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o potrzebie zajęć specjalistycznych, (zajęcia logopedyczne, z psychologiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek,
  • dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji ciążących na placówce obowiązków prawnych związanych z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) -  w określonych przypadkach.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile dotyczy.

 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (Sąd Rodzinny, itp.)
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
 8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa tj.:

  • będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania do szkoły, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie w tym celu, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed złożeniem przedmiotowego oświadczenia,
  • będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika z przepisów prawa i dobrowolne, gdy następuje na podstawie zgody.

MONITORING WIZYJNY

RODO monitoring

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych mgr Ryszardem Kujawskim możliwy jest pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub korespondencyjnie na adres administratora.

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego zostało określone w art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wprowadzający art. 108a w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

4. Infrastruktura Szkoły Podstawowej nr 1 Krośniewicach, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

• teren wokół kompleksu budynków szkoły oraz wewnątrz w ciągach komunikacyjnych na poszczególnych piętrach szkoły – monitoring ten funkcjonuje całodobowo;

5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

6. System monitoringu wizyjnego w Szkole składa się z:

a. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;

b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

c. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

7. Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Zapis z systemu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania i może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

10. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem informacji umiejscowionej na tablicach informacyjnych szkoły i strony internetowej.