główna zawartość strony

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 17 oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 17.

2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem : 24 2523027 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.

3. Z Inspektorem danych osobowych mgr. Ryszardem Kujawskim można skontaktować się wysyłając, e-mail na odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  •  dane osobowe uczniów – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o indywidualnym programie lub toku nauki, informacje o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek ucznia.
  •  dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążącego na szkole obowiązków prawnych związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 2361).

6. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa oraz danych osobowych Państwa dzieci jest art. 6 ust. 1 RODO:

a) Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez zawarcie umowy,

c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

f) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych prze administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

- szkoła,

- szkolna opieka medyczna,

- organ sprawujący nadzór (UM Krośniewice)

- Kuratorium Oświaty,

- MEN,

- instytucje państwowe (min. MGOPS, PFRON)

- Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna,

- sąd,

- ubezpieczyciel,

- administrator VULCAN.

8. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny tj. okres nauki w szkole lub okres kontroli spełniania obowiązku nauki. 12. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZDALNE NAUCZANIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych mgr Ryszarda Kujawskiego: e-mail: odo24@wp.pl,

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów jest: • art. 35 Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia, rodzica/opiekuna prawnego.

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne (prowadzące szkołę) oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko w dozwolonym zakresie.

7. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji, w tym: w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodziców/prawnego opiekuna oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

10. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.