główna zawartość strony

Prawa dziecka z UNICEF

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Z ogromną przyjemnością nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023. Celem projektu jest okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. O tym wszystkim mogli dowiedzieć się nasi uczniowie podczas realizowanego projektu edukacyjnego Edukacja o prawach dziecka to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Wymaga podjęcia niemałego wysiłku włączenia treści o prawach dziecka w program szkolny, ale procentuje wspaniałymi efektami. Projekt edukacyjny Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023 realizowany był w formie warsztatów psychoedukacyjnych, prowadzonych przez Panią Aleksandrę Marciniak, pedagoga. Podczas zajęć Pani pedagog edukowała uczniów i zwracała szczególną uwagę na to, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka, niezależnie od jego płci, wyglądu (np. koloru skóry), posiadanych rzeczy, poglądów, wyznawanej religii, kraju, z którego pochodzi, zdrowia czy niepełnosprawności. Każde dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie i nikt nie powinien go krzywdzić. Nie można także krzywdzić siebie nawzajem, a dorośli powinni tego pilnować i reagować w takich przypadkach. Dzieci mają prawo do swobodnego dzielenia się z innymi tym, co myślą i czują, dopóki nie krzywdzi to innych ludzi. Edukacja o prawach dziecka to niezwykle wdzięczny temat, który daje szansę na realizację celów edukacyjnych i wychowawczych. Od listopada w projekcie wzięły udział następujące klasy: Ia, IIa, IIc, IIIa, IIIc, IVa, Vb, Vc, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc. W II półroczu projekt będzie realizowany w kolejnych klasach. Efekty podejmowanych działań to:

  • uświadomienie uczniom, czym są prawa dziecka,
  • przekazanie wiedzy o Konwencji o prawach dziecka,
  • pokazanie uczniom, jak zapisy Konwencji o prawach dziecka przekładają się na ich codzienne życie
  • przekazanie informacji o osobach i instytucjach dbających o prawa dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi „Gdzie szukać pomocy?”: rozmowa z kimś, komu dziecko ufa – rodzic, nauczyciel, pedagog, bezpłatny i anonimowy numer telefonu 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży lub kontakt online przez stronę Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie116111.pl, Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 – prowadzony przez Rzeczniczkę Praw Dziecka Panią Monikę Horna – Cieślak,
  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego, szlachetności, dobra,
  • przekazanie podstawowych informacji o prawach dziecka, z podkreśleniem tych dotyczących równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • wypracowanie zachowań wspierających wchodzenie nowych osób do grupy i bezpiecznego bycia w grupie zachęcenie do korzystania ze wsparcia osób dorosłych w razie potrzeby,
  • przekazanie uczniom podstawowych informacji o prawach dziecka, z podkreśleniem tych dotyczących równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji zachęcenie do podejmowania działań na rzecz praw dziecka kształtowania postawy otwartości, szacunku, tolerancji, szlachetności, czynienia dobra, włączania się do wolontariatu;
  • uczniowie znają organizację UNICEF, która jest wiodącą organizacją humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci, obecną w ponad 190 krajach. Prowadzi działania zarówno w małych wioskach, jak i współpracuje z rządami państw na całym świecie,

Drodzy Dorośli,

Obok tak oczywistych i znanych praw dziecka, jak prawo do opieki, nauki, zdrowia, życia bez przemocy czy wyrażania własnego zdania, bardzo ważne są inne prawa np. prawie do szacunku, miłości, popełniania błędów, odnoszenia sukcesów, prywatności, czasu wolnego, wyrażania emocji, radości, równości, wyboru przyjaciół, zabawy, miejsca w przestrzeni cyfrowej i wiele innych.

Pamiętajmy, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Dzieci są ważne i mają dużo do powiedzenia, a my dorośli, chcemy ich słuchać.

Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł