główna zawartość strony

Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o możliwości zorganizowania na terenie szkoły opieki dla uczniów klas I – III (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze) proszę w trybie pilnym (do 20.05.2020 do godz. 9:00) o informację do wychowawców ucznia, czy Państwa dziecko w zajęciach tych będzie brało udział. Przy organizacji zajęć uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W naszej szkole, w dalszym ciągu odbywać się będzie edukacja zdalna na dotychczasowych zasadach (obecności, oceny).

W związku z powyższym bardzo proszę o wnikliwe przeanalizowanie możliwości sprawowania opieki nad dziećmi na dotychczasowych zasadach i zgłaszanie tylko tych, którym trudno będzie zorganizować opiekę w warunkach domowych. Do szkoły nie można będzie posyłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub jest w izolacji.

Informację należy składać przez platformę Teams, Dziennik elektroniczny lub innym sposobem ustalonym z wychowawcą.

Rodzice uczniów, którzy wrócą do szkoły od 25.05.2020 r. wypełniają i przesyłają dokumenty:

- Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka w zajęciach

- Ankieta dla Rodziców/Opiekunów dzieci, którzy będą brali udział w zajęciach.

Rodzice uczniów, którzy nie wrócą do szkoły od 25.05.2020 r. wypełniają dokumenty:

- Brak zgody Rodziców/Opiekunów na udział dziecka w zajęciach.

Raz jeszcze proszę by informacja jak najszybciej dotarła do wychowawców klas.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Anna Banasiak


Załączniki:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Zgoda Rodziców/Opiekunów na udział dziecka w zajęciach

Brak zgody Rodziców/Opiekunów na udział dziecka w zajęciach

Ankieta dla Rodziców/Opiekunów dzieci, którzy będą brali udział w zajęciach.