główna zawartość strony

Deklaracja dostępności

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach

Data publikacji strony internetowej 2016-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-04-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Anna Banasiak,

adres e-mail - szkolajedynka1@poczta.onet.pl,

numer telefon - 24 252 30 27.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieRzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.

Na parterze budynku mieści się sekretariat, gabinety: dyrektora, wicedyrektorów i pedagoga.

Na parkingu od ul. Łęczyckiej znajduje się1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze i I piętrze.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i wszystkie pomieszczenia.

W budynku jest winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Informacje uzupełniające

Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknietest).

Certyfikat Dostępności „Jednostka Bez Barier”

Certyfikat uzyskany w wyniku przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

certyfikat dostępności - Jednostka bez barier

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  • HTML5
  • WCAG 2.0 (AA)
Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:Unii Europejskiej:
  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.
ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Kompatybilność:

Dostępność +
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych: Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
*) Certyfikat "Jednostka Bez Barier" potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA)